Túi Mỹ Phẩm 001 Chất liệu: simili
Túi Mỹ Phẩm 002 Chất liệu: vải bố
Túi Mỹ Phẩm 003 Chất liệu: vải dù
Túi Mỹ Phẩm 004 Chất liệu: vải dù
Túi Mỹ Phẩm 005 Chất liệu: simili
Túi Mỹ Phẩm 006 Chất liệu: vải bố
Túi Mỹ Phẩm 007 Chất liệu: vải dù
Túi Mỹ Phẩm 008 Chất liệu: vải bố