Handmade 001 Chất liệu: mây
Handmade 002 Chất liệu: mây
Ba Lô 003 Chất liệu: mây
Handmade 004 Chất liệu: lục bình
Handmade 005 Chất liệu: lá mây
Handmade 006 Chất liệu: lục bình
Handmade 007 Chất liệu: lục bình
Handmade 008 Chất liệu: mây