Ba Lô 002 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 003 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 004 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 005 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 006 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 007 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 008 Chất liệu: simili giả da
Ba Lô 009 Chất liệu: vải bố