Bóp | Ví 050 Chất liệu: gấm
Bóp | Ví 051 Chất liệu: voan
Bóp | Ví 052 Chất liệu: vải dù
Bóp | Ví 053 Chất liệu: vải bố
Bóp | Ví 054 Chất liệu: vải sợi thô
Bóp | Ví 055 Chất liệu: vải dù
Bóp | Ví 056 Chất liệu: simili