Ba Lô 010 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 011 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 012 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 013 Chất liệu: vải bố
Ba Lô 014 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 015 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 016 Chất liệu: vải dù
Ba Lô 017 Chất liệu: vải bố + simili